„Sami-Dzielni! – mieszkańcy Domu na Granicy nie poddają się”

„Sami-Dzielni! – mieszkańcy Domu na Granicy nie poddają się”

Nasze schronisko “Dom na Granicy” realizuje grant „Sami-Dzielni! – mieszkańcy Domu na Granicy nie poddają się” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem. Wartość grantu wynosi 4120 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020. Okres realizacji grantu: od 09.12. 2020 r. do 31.12. 2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.