o Domu Na Granicy

Schronisko dla osób bezdomnych “Dom na Granicy” to placówka pozarządowa działająca w ramach Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Winiarczykówce. Schronisko zostało założone w 2010r. przez misjonarzy Bogusławę i Janusza Górnickich. Jesteśmy częścią międzynarodowej Misji Teen Challenge. Jako Stowarzyszenie  działamy na terenie naszego kraju już od 1988r., posiadamy status OPP. Schronisko wykorzystuje elementy „społeczności terapeutycznej”, starając się dbać o klimat przypominający Dom. Metoda ta zakłada, że to mieszkańcy tworzą, utrzymują i nadają temu miejscu taki osobisty charakter, z którego znany jest nasz Dom na Granicy.

 

Dom na Granicy prowadzi oddziaływania skierowane do osób wykluczonych społecznie i zagrożonych patologią społeczną: bezdomnych, uzależnionych i osób w trudnej sytuacji życiowej, również tych w podeszłym wieku (dla których często nie ma już miejsc  w ośrodkach leczenia uzależnień, a z powodu uzależnienia nie są też przyjmowani do Domów Pomocy Społecznej). Mają one na celu ich readaptację społeczną, powrót do pełnego funkcjonowanie w społeczeństwie, motywowanie do wychodzenia z bezdomności   a w przypadku występowania uzależnienia do podjęcia terapii.  Ściśle współpracujemy  z Ośrodkiem długoterminowej terapii uzależnień w Łękini, do którego kierowane są osoby wymagające leczenia. Naszym pensjonariuszom oprócz całodobowego pobytu zapewniamy również fachową pomoc terapeutyczną w ramach grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych.
Celem prowadzonych przez nas oddziaływań są: pomoc socjalna, reintegracja społeczna i przywrócenie do życia w społeczeństwie, dotarcie z informacją do osób bezdomnych uzależnionych i ich rodzin, wzbudzanie motywacji do leczenia, rozwijanie nowego stylu życia w oparciu   o konstruktywne chrześcijańskie wartości społeczno-moralne, kierowanie do placówek specjalistycznych, promowanie zdrowego stylu życia i mini edukacja na temat szkód zdrowotnych wynikających z nałogowego picia alkoholu i  zażywania innych substancji psychoaktywnych, wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami.