warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do schroniska dla osób bezdomnych “Dom na Granicy”

  • O przyjęciu do placówki decyduje dyrekcja placówki.
  • Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej głównie z Małopolski, ale też i z innych rejonów Polski. Dlatego przyjęcie do schroniska DOM NA GRANICY odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS lub też umowy cywilno-prawnej zawartej między zgłaszającym się a Oddziałem Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge w Winiarczykówce. W przypadkach uzasadnionych może nastąpić przyjęcie bez wymaganej w/w decyzji lub umowy.
  • Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 182610911.
  • Osoba przyjmowana do schroniska powinna posiadać aktualne badanie RTG płuc z opisem.