regulamin

Regulamin Domu Na Granicy

(skrócona wersja Regulaminu)

  • Zgłaszam  się  dobrowolnie,   ponieważ  wiem,  że potrzebuję pomocy. Zasadniczą pomoc  jaką mogę tutaj otrzymać polega na  poznawaniu Biblii i wartości, które ona  zawiera oraz na wprowadzaniu ich w swoje życie.
  • Przyjęcie do Domu Na Granicy odbywa się na prośbę zainteresowanego i na podstawie decyzji  kierownika placówki.
  • W czasie pobytu na terenie Domu jak i poza nim obowiązuje całkowita abstynencja od alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz innych substancji  psychoaktywnych, których zabrania się wnoszenia na teren placówki. Za łamanie tej zasady możliwe jest natychmiastowe wydalenie z Domu.
  • Osoby przebywające w Domu Na Granicy zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez pracowników placówki.
  • Na terenie Domu Na Granicy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  • Osoby przebywające w Domu mają obowiązek między innymi: poddawania się wymaganym badaniom lekarskim, poddawania się zabiegom higienicznym, utrzymywanie porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach, zgłoszenia dyżurującemu pracownikowi konieczności całodniowego opuszczenia Domu (np. zakupy, sprawy służbowe, praca na zewnątrz) oraz zgłoszenia powrotu do Domu.
  • Zabrania się wprowadzania do Domu osób postronnych, nie posiadających ważnego skierowania upoważniającego do przebywania w placówce. Odwiedziny domowników przez rodzinę lub osoby bliskie (wspierające i promujące trzeźwienie) na terenie Domu, mogą  odbywać się, tylko za zgodą kierownika placówki.
  • Leki zalecone przez lekarza wolno stosować za wiedzą personelu. Nie wolno posiadać leków nie przepisanych przez lekarza.
  • Nie wolno stosować przemocy i używać wulgaryzmów.