regulamin

Regulamin Domu Na Granicy

(skrócona wersja Regulaminu)

 • Zgłaszam  się  dobrowolnie,   ponieważ  wiem,  że potrzebuję pomocy.
 • Zasadniczą pomoc  jaką mogę tutaj otrzymać polega na  poznawaniu Biblii i wartości, które ona  zawiera oraz na wprowadzaniu ich w swoje życie.
 • Schronisko wykorzystuje elementy „społeczności terapeutycznej”, starając się dbać o klimat przypominający Dom. Metoda ta zakłada, że to mieszkańcy tworzą, utrzymują i nadają temu miejscu taki osobisty charakter.
 • Przyjęcie do schroniska DOM NA GRANICY odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS lub umowy cywilno-prawnej zawartej między zgłaszającym się a Oddziałem Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge w Winiarczykówce. W przypadkach uzasadnionych może nastąpić przyjęcie bez wymaganej w/w decyzji lub umowy.
 • W czasie pobytu na terenie schroniska jak i poza nim obowiązuje całkowita abstynencja od alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz innych substancji  psychoaktywnych, których zabrania się wnoszenia na teren placówki. Za łamanie tej zasady możliwe jest natychmiastowe wydalenie z Domu.
 • Osoby przebywające w Domu na Granicy zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez pracowników placówki.
 • Na terenie Domu Na Granicy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 • Osoby przebywające w schronisku Dom na Granicy mają obowiązek między innymi: poddawania się wymaganym badaniom lekarskim, poddawania się zabiegom higienicznym, utrzymywanie porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach, zgłoszenia dyżurującemu pracownikowi konieczności całodniowego opuszczenia Domu (np. zakupy, sprawy służbowe, praca na zewnątrz) oraz zgłoszenia powrotu do Domu.
 • Zabrania się wprowadzania do Domu osób postronnych, nie posiadających ważnego skierowania upoważniającego do przebywania w placówce. Odwiedziny domowników przez rodzinę lub osoby bliskie (wspierające i promujące trzeźwienie) na terenie schroniska, mogą  odbywać się, tylko za zgodą kierownika placówki.
 • Nie wolno stosować przemocy i używać wulgaryzmów.
 • Dyrekcja i pracownicy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie DOMU, za rzeczy osobiste odpowiada ich właściciel. Nieodebranie rzeczy osobistych w ciągu siedmiu dniu od opuszczenia Placówki spowoduje przekazanie ich na rzecz DOMU NA GRANICY  i jego mieszkańców.